Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

a. GRILL 4FUN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GRILL4FUN gevestigd aan de Vuursteenweg 31 te Swifterbant, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62481215;

 

b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met GRILL4FUN een overeenkomst is aangegaan;

 

c. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

d. bedrijf: de klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

e. overeenkomst: de overeenkomst tussen GRILL4FUN en de klant;

 

f. het gehuurde: het gehuurde, inclusief alle accessoires e.d., die GRILL4FUN voor verhuur beschikbaar stelt;

 

g. locatie: de locatie waar GRILL4FUN in opdracht van de klant het gehuurde aflevert en/of de catering verzorgt;

 

h. website: de website www.GRILL4FUN.nl die door GRILL4FUN wordt beheerd.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van GRILL4FUN, alsmede op alle overeenkomsten tussen GRILL4FUN en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien GRILL4FUN niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GRILL4FUN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door GRILL4FUN vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Aanbod en prijzen

 

3.1. Het aanbod van GRILL4FUN is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden GRILL4FUN niet.

3.3. De huurprijzen per dag van de objecten die gehuurd kunnen worden staan duidelijk op de website vermeld en zijn incl. btw.

 

Artikel 4. Reservering

 

4.1. Om het gehuurde te reserveren dient de klant het reserveringsformulier op de website in te vullen en in te sturen. Alle gegevens die de klant invult in het reserveringsformulier dienen correct en volledig te zijn.

4.2. De reservering is definitief op het moment dat GRILL4FUN de reservering bevestigd heeft.

4.3. Indien extra kosten verbonden zijn aan het ter beschikking stellen van het gehuurde, dan wordt naar de klant een prijsopgave gestuurd. In een dergelijk geval is de reservering definitief nadat de klant akkoord is gegaan met de prijsopgave en GRILL4FUN heeft bevestigd dat hij het akkoord van de klant heeft ontvangen.

 

Artikel 5. Annulering

 

5.1. Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het gehuurde kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren.

5.2. Indien GRILL4FUN in het kader van de overeenkomst de catering verzorgt, dan kan de klant de overeenkomst 1 week of langer voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos annuleren. Annuleert de klant de overeenkomst korter dan 1 week voor de overeengekomen datum van uitvoering, dan worden alle reeds door GRILL4FUN ingekochte producten aan de klant in rekening gebracht.

5.3. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

 

Artikel 6. Ophalen, terugbrengen en afleveren

 

6.1. Partijen komen overeen of het gehuurde door de klant bij GRILL4FUN wordt opgehaald en naar GRILL4FUN wordt teruggebracht of dat GRILL4FUN het gehuurde op de locatie aflevert en van de locatie ophaalt.

6.2. Indien de klant het gehuurde bij GRILL4FUN ophaalt en terugbrengt naar GRILL4FUN, dan zullen partijen een afspraak maken voor het ophalen en terugbrengen van het gehuurde.

6.3. Indien partijen zijn overeengekomen dat GRILL4FUN het gehuurde aflevert en ophaalt, dan worden afleverkosten in rekening gebracht als het gehuurde afgeleverd dient te worden buiten de gemeente Dronten. De hoogte van de afleverkosten wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. Tot de aflevering van het gehuurde behoort niet het verzorgen van een energieaansluitpunt op de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd. De klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.

 

Artikel 7. Verhuur

 

7.1. Het gehuurde zal per dag of een veelvoud daarvan gehuurd worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2. De klant zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurde bestemd is. De klant zal het gehuurde behandelen als een goed huisvader.

7.3. De klant is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal, beschadiging of te niet gaan van het gehuurde, tenzij de schade te wijten is aan een handelen en/of nalaten van GRILL4FUN.

7.4. De klant is verplicht in geval van diefstal van, verlies van, schade aan of te niet gaan van het gehuurde dit direct aan GRILL4FUN te melden.

7.5. De klant zal het gehuurde niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen, zonder de voorafgaande toestemming van GRILL4FUN.

7.6. Het is de klant enkel toegestaan het gehuurde te gebruiken overeenkomstig:

a. de door GRILL4FUN gegeven instructies;

b. de instructies die op het gehuurde staan vermeld.

7.7. Indien de stroom uitvalt of indien er sprake is van een storm, dan dient het gehuurde zijnde een opblaasbaar object direct ontruimd te worden.

7.8. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde zijnde een opblaasbaar object enkel onder toezicht gebruikt wordt.

7.9. Het is niet toegestaan confetti op het gehuurde zijnde een opblaasbaar object te strooien of met etens- of drinkwaar het gehuurde zijnde een opblaasbaar object te betreden.

7.10. Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij GRILL4FUN daarvoor toestemming heeft gegeven.

7.11. GRILL 4FUN gaat ervan uit dat de klant bekend is met de werking van het gehuurde en dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor het gehuurde gehuurd wordt.

7.12. Indien het gehuurde niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit, zal GRILL4FUN voor zijn rekening zo spoedig mogelijk het gehuurde (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de klant plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen van de klant of van een derde herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt.

7.13. Na het constateren van een gebrek aan het gehuurde, is het de klant niet meer toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van GRILL4FUN, het gehuurde te gebruiken. GRILL4FUN kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een gevaarlijke situatie en/of schade die ontstaat doordat de klant het gehuurde heeft gebruikt nadat hij een gebrek aan het gehuurde geconstateerd heeft.

7.14. De klant is verplicht het gehuurde te retourneren in goede staat en schone staat. Onder goede en schone staat wordt verstaan de staat op het moment van terbeschikkingstelling aan de klant.

7.15. Het gehuurde dient door de klant naar GRILL4FUN te worden teruggebracht op het afgesproken tijdstip, tenzij is overeenkomen dat GRILL4FUN het gehuurde aflevert en ophaalt. Door het enkele feit van niet terug levering op het afgesproken tijdstip, om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan het gehuurde, is de klant in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De klant is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens GRILL4FUN, aan GRILL4FUN een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van het gehuurde in beslag neemt, onverminderd het recht van GRILL4FUN op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.

7.16. Verlenging van de huurperiode is uitsluitend mogelijk indien GRILL4FUN daarmee via de e-mail akkoord is gegaan.

7.17. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de klant dit onverwijld aan GRILL4FUN te melden. Voorts dient de klant de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van GRILL4FUN. Bovendien is de klant verplicht actief mee te werken, teneinde GRILL4FUN de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.

7.18. GRILL 4FUN blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht de duur van de huurperiode.

 

Artikel 8. Schoonmaakkosten en waarborgsom

 

8.1. Indien het gehuurde door GRILL4FUN afgeleverd en opgehaald wordt, dan worden bij het ophalen van het gehuurde schoonmaakkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij de klant het gehuurde volledig schoongemaakt aan GRILL4FUN ter beschikking stelt.

8.2. Indien de klant het gehuurde bij GRILL4FUN ophaalt, dan dient de klant een waarborgsom aan GRILL4FUN te betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Bij het terugbrengen van het gehuurde wordt met de klant bekeken of het gehuurde in goede staat en compleet is. Als dit het geval is, wordt aan de klant de waarborgsom terugbetaald. Indien het gehuurde niet goed schoongemaakt, beschadigd of niet compleet is, dan wordt de schade in mindering op de waarborgsom gebracht. Indien de schade hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal het schadebedrag dat boven de waarborgsom uitkomt aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

 

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes, waarvan GRILL4FUN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GRILL4FUN worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

9.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen die nodig zijn voor GRILL4FUN om op de locatie de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

9.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van GRILL4FUN.

9.4. De klant is gehouden GRILL4FUN onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.5. De klant vrijwaart GRILL4FUN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

Artikel 10. Betaling

 

10.1. Indien de consument het gehuurde bij GRILL4FUN ophaalt, dan dient de overeengekomen vergoeding + de waarborgsom bij het ophalen van het gehuurde middels pinbetaling of contant aan GRILL4FUN te worden voldaan.

10.2. Indien GRILL4FUN het gehuurde aflevert op de locatie, dan dient de overeengekomen vergoeding bij het afleveren middels pinbetaling of contant aan GRILL4FUN te worden voldaan en dienen de schoonmaakkosten bij het ophalen middels pinbetaling of contant aan GRILL4FUN te worden voldaan.

10.3. Naar het bedrijf wordt een factuur gestuurd die het bedrijf dient te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.

10.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het bedrijf in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het bedrijf. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij het bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

 

Artikel 11. Klachten

 

11.1. Zo spoedig mogelijk na het serveren van consumpties, dient de klant deze te controleren en eventuele klachten onverwijld aan GRILL4FUN te melden, zodat GRILL4FUN de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

11.2. Indien het voor GRILL4FUN niet meer mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn genuttigd, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de klant geen recht op compensatie.

11.3. Indien de klant constateert dat GRILL4FUN in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk aan GRILL4FUN gemotiveerd kenbaar te maken. GRILL4FUN dient door de klant in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen.

11.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal GRILL4FUN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

 

12.1. GRILL 4FUN kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

12.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. GRILL4FUN is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart GRILL4FUN tegen alle aanspraken ter zake.

12.3. GRILL 4FUN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies van het gehuurde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan daarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

12.4. GRILL 4FUN is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde wijzigingen heeft aangebracht aan het gehuurde.

12.5. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan GRILL4FUN kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die GRILL4FUN daardoor lijdt.

12.6. GRILL 4FUN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van het gras waarop het gehuurde is geplaatst.

12.7. De klant en zijn gasten dienen zelf na te gaan of de door GRILL4FUN geserveerde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor zij allergisch zijn. GRILL4FUN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door GRILL4FUN geleverd zijn.

12.8. GRILL 4FUN is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het gehuurde aan de klant en/of derden. De klant is gehouden GRILL4FUN schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen GRILL4FUN aanhangig maken ter zake door en/of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het gehuurde is geheel voor risico van de klant.

12.9. GRILL 4FUN is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

12.10. GRILL 4FUN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, arbeidskosten, reputatieschade, milieuschade en opgelegde boetes.

12.11. Indien GRILL4FUN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GRILL4FUN beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GRILL4FUN gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GRILL4FUN beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde vergoeding voor het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens GRILL4FUN vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens GRILL4FUN kan aanwenden.

 

Artikel 13. Overmacht

 

13.1. GRILL 4FUN kan niet gehouden worden tot het nakomen van de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, natuurramp, diefstal, stroomstoring, internetstoring, storing in het e-mailverkeer, virusinfectie of computervredebreuk door derden, weersomstandigheden, waterschade, molest, werkstaking, ziekte van een of meerdere personen die namens GRILL4FUN de overeenkomst uitvoeren, transportmoeilijkheden, verkeersstoring, files, overheidsmaatregelen.

13.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan en niet-toerekenbare tekortkoming van een door GRILL4FUN ingeschakelde derde partij.

13.3. Voor zover GRILL4FUN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GRILL4FUN gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de klant in rekening te brengen.

13.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal GRILL4FUN de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 

14.1. GRILL 4FUN is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst GRILL4FUN ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

14.2. GRILL4FUN is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst of die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

14.3. GRILL 4FUN is gerechtigd de overeenkomst met het bedrijf zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien het bedrijf:

a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt.

14.4. Voorts is GRILL4FUN bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.5. Indien GRILL4FUN tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.6. GRILL 4FUN behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen indien de overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de klant.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak GRILL4FUN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GRILL4FUN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GRILL4FUN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 16. Klantenservice

 

16.1. Voor vragen over de reservering of het gehuurde of voor het indienen van een klacht kan de klant contact opnemen met de klantenservice van GRILL4FUN. De klantenservice van GRILL4FUN is op de volgende wijzen bereikbaar:

a. via het telefoonnummer: + 31(0)6 83791622

b. via het e-mailadres: info@grill4fun.nl

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

17.1. Op al overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en GRILL4FUN worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GRILL4FUN gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat GRILL4FUN zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.